Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en alle werkzaamheden van deJuristen B.V. Afwijkende bepalingen of voorwaarden gesteld door een opdrachtgever zijn voor deJuristen alleen bindend wanneer en voor zover deze door deJuristen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Even voorstellen

  2.1. deJuristen Amsterdam is gevestigd aan de Johan Huizingalaan 763A (1066 VH) te Amsterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64472027. Je kan ons telefonisch bereiken op 085 – 888 39 00. Mailen kan via ons contactformulier op onze website www.dejuristenamsterdam.nl of via contact@dejuristen.legal.
 3. Offertes en aanvaarding van de opdracht

  3.1. Wij staan voor juridische snelheid, efficiëntie en deskundig advies, verschaft door professionele deskundigen op het gebied van intellectueel eigendomsrecht, ICTrecht en privacyrecht.. Wij voeren elke opdracht uit met de professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten en in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken in de sector.
  3.2. Na oriënterend – persoonlijk, telefonisch of schriftelijk – contact aangaande een potentiële opdracht, stellen wij een offerte voor u op waarin wij een opsomming van de vereiste prestaties en hun geschatte vergoeding weergeven.
  3.3. Een offerte is vrijblijvend en verplicht opdrachtgever tot niets.
  3.4. Oriënterende communicatie aangaande een potentiële opdracht is eveneens vrijblijvend en verplicht de opdrachtgever tot niets. Indien deze oriënterende communicatie meer dan één uur zal vergen, kunnen wij deze communicatie als opdracht aanmerken en kunnen wij hiervoor kosten in rekening brengen bijopdrachtgever op basis van ons uurtarief. Ook indien een oriënterend gesprek overgaat in een concrete juridische adviesverstrekking kan deJuristen daarvoor kosten in rekening brengen op basis van haar uurtarief. Dit zal altijd duidelijk en vooraf gecommuniceerd worden aan de opdrachtgever.
  3.5. Iedere offerte die wij opstellen is geldig ten aanzien van de (rechts)personen tot wie de offerte is gericht. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij het ontbreken hiervan een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na datum van verzending.
  3.6. Indien in de offerte een datum voor oplevering is gegeven, geldt deze datum louter als indicatie. deJuristen behoudt het recht om de oplevering uit te stellen indien dit nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht of indien de omstandigheden dit rechtvaardigen.
  3.7. De offerte wordt geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever akkoord is gegaan met ons aanbod door middel van een expliciete opdrachtbevestiging, of indien wij redelijkerwijs een gedraging van de opdrachtgever mogen aanmerken als – indruk van gewekte – instemming.
  3.8. Indien de opdrachtgever, na aanvaarding van de opdracht, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zal dit geen afbreuk doen aan zijn betalingsverplichtingen.
  3.9. Er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht in de opdracht, tenzij daarover overeenstemming is bereikt door beide partijen.
 4. Uitvoering van de opdracht

  4.1. deJuristen zal elke opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken in de sector uitvoeren.
  4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft deJuristen het recht om een beroep te doen op de diensten van gespecialiseerde derden, zoals advocaten en derden met technische kennis. deJuristen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van de ingeschakelde derden of hiermee in verband staande schade. deJuristen is tevens gerechtigd enige beperking van aansprakelijkheid van de ten behoeve van de opdracht ingeschakelde derde te aanvaarden, zonder hierover vooraf met de opdrachtgever te overleggen. De kosten van de inschakeling van derden komen, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de opdrachtgever.
  4.3. Alle door deJuristen aangenomen opdrachten worden aan deJuristen en niet aan een aan deJuristen verbonden persoon gegeven. Dat geldt ook wanneer het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan deJuristen verbonden persoon zal worden uitgevoerd.
  4.4. Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen, verwacht deJuristen van de opdrachtgever een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle benodigde materialen en informatie. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft deJuristen het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat deze gegevens wel zijn verstrekt. In het geval waarin de samenwerking tussen opdrachtgever en deJuristen dusdanig moeizaam verloopt, dat goede uitvoering van de opdracht niet mogelijk is, behoudt deJuristen zich het recht voor de overeenkomst op iedere gewenst moment eenzijdig te beëindigen. In dat geval zullen enkel de reeds geleverde diensten in rekening gebracht worden.
  4.5. Om soepele en directe communicatie te garanderen, maakt deJuristen gebruik van verschillende elektronische communicatiemiddelen, zoals e-mail en een online facturatiesysteem. De opdrachtgever aanvaardt het gebruik en de waarde van deze communicatiemiddelen en zorgt, net als deJuristen uiteraard zelf ook doet, voor adequate beveiliging van de gebruikte communicatiemiddelen.
  4.6. De opdrachtgever dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres en facturatiegegevens, zo spoedig mogelijk door te geven aan deJuristen.
 5. Vertrouwelijkheid

  5.1. Wij vinden vertrouwen belangrijk. Alle gegevens die de opdrachtgever voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht verstrekt, zullen wij dan ook vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid behandelen. Wij gaan er vanuit dat de opdrachtgever ook te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk met de door ons verstrekte informatie om zal gaan. De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft ook na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, bestaan en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijk karakter van de informatie.
  5.2. Indien wij bij de uitvoering van de opdracht kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, is de opdrachtgever er bij de verstrekking zelf verantwoordelijk voor deze vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan deJuristen over te dragen.
  5.3. Voor een efficiënt en vlot verloop van de uitvoering van de opdracht is het deJuristen toegestaan om gegevens van de opdrachtgever te delen met voor de opdracht ingeschakelde derden. Wanneer een opdrachtgever wil dat hiervoor vooraf toestemming wordt gevraagd, is dat uiteraard geen probleem. Dit moet de opdrachtgever dan wel zelf, voor aanvang van de opdracht, aan deJuristen kenbaar maken.
  5.4. De advisering of andere communicatie van deJuristen is altijd strikt persoonlijk bestemd voor de opdrachtgever. De opdrachtgever is niet gerechtigd het advies of andere communicatie te verspreiden zonder vooraf uitdrukkelijke toestemming van deJuristen te verkrijgen.
  5.5. Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Daarnaast zijn de partijen gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens een wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De partij zal in dat geval de andere partij daarover zo snel mogelijk informeren.
 6. Intellectuele eigendom

  6.1.
   Ook onze pen verdient respect; alle materialen die wij ontwikkelen en/of ter beschikking stellen bij de uitvoering van een opdracht, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Denk hierbij in bijzonder aan iedere vorm van tekst, notities, aantekeningen, artikelen, etc. zoals gebruikt in onze juridische documenten en adviezen. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan deJuristen, onze medewerkers en licentiegevers. Als opdrachtgever verkrijg je slechts een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave, dat in overeenstemming is met de oorspronkelijk kenbaar gemaakte doelstellingen. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend aan de opdrachtgever en zijn nietoverdraagbaar.
  6.2. Alle door deJuristen ontwikkelde en/of terbeschikkinggestelde materialen kunnen slechts gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden. Wij vinden het niet fijn wanneer onze materialen ook voor andere doeleinden gebruikt worden, zonder dat hier een overeengekomen vergoeding tegenover staat. Het ongeautoriseerde gebruik zal aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ter hoogte van het gehanteerde tarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere afzonderlijk vastgestelde schending. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er vragen zijn omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel niet contact met ons op te nemen.
 7. Tarieven en betaling

  7.1. Bij deJuristen houden we van duidelijke afspraken. Daarom maken wij vooraf altijd afspraken over de prijs voor de uitvoering van de opdracht en/of over het te hanteren uurtarief. Onze prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders vermeld op de offerte of in de factuur.
  7.2. Voor ieder project rekenen wij administratie- en projectkosten. Deze kosten zijn afhankelijk van de offerte en worden als volgt berekend:
  – Tot en met € 1500,-: 7% van het offertebedrag.
  – € 1500,- t/m € 4500,-: 5% van het offertebedrag.
  – € 4500,- en daarboven: 3% van het offertebedrag.
  7.3. Het is deJuristen toegestaan om de opdrachtgever bij vooruitbetaling te factureren. Bij uitblijven van de vooruitbetaling kan deJuristen de aanvang van haar prestaties uitstellen. Dit kan van invloed zijn op de oplevering en de oorspronkelijke overeengekomen opleveringsdatum.
  7.4. Na acceptatie van de offerte is de opdrachtgever het geoffreerde bedrag aan deJuristen verschuldigd. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht is deJuristen gerechtigd het geoffreerde bedrag geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen.
  7.5. Facturatie geschiedt elektronisch, tenzij door opdrachtgever anders wordt verzocht.
  7.6. Facturen dienen binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum te worden betaald. In geval van niet-betaling op de vervaldatum is de opdrachtgever vanaf de daaropvolgende dag van rechtswege en zonder ingebrekestelling over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is de opdrachtgever in een dergelijk geval ook gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen, maar niet beperkt de kosten voor incassobureaus, deurwaarder en advocaten.
  7.7. De betalingsvordering is direct opeisbaar indien de opdrachtgever in staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie verkeert, dan wel beslag op de vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en/of opdrachtgever in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
  7.8. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met een factuur van deJuristen, moet de opdrachtgever dit kenbaar maken door middel van een schriftelijk, gemotiveerd bezwaar uiterlijk binnen twee (2) weken na de factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.
  7.9. Wij kunnen te allen tijde beslissen om onze tarieven aan te passen. Uiteraard worden deze nieuwe tarieven uitsluitend toegepast op nieuwe, toekomstige opdrachten en dit heeft dus geen invloed op bestaande geldige offertes en opdrachten.
 8.  Aansprakelijkheid en vrijwaring

  8.1. deJuristen is slechts aansprakelijk jegens opdrachtgever voor de directe schade die is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. deJuristen kan slechts aansprakelijk zijn voor een toerekenbare tekortkoming indien de opdrachtgever deJuristen onverwijld en gemotiveerd schriftelijk in gebreke stelt, waarbij deJuristen een redelijke termijn wordt gegeven ter zuivering van de tekortkoming, en deJuristen ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
  8.2. deJuristen is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van bovenstaande tekortkoming. Onder indirecte schade valt in elk geval – niet limitatief bedoeld – elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten en schade door verlies van cliënten. deJuristen is eveneens niet aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van documenten.
  8.3. Iedere aansprakelijkheid van deJuristen is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van deJuristen wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van deJuristen onder die verzekering. Op verzoek verstrekt deJuristen informatie over deze verzekering.
  8.4. Wanneer er geen uitkering van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van deJuristen beperkt tot het door deJuristen in verband met de betreffende opdracht gefactureerde bedrag.
  8.5. De uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van deJuristen of haar bedrijfsleiding.
  8.6. deJuristen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van ingeschakelde derden of hiermee in verband staande schade. Zie hiervoor ookbepaling 4.2.
  8.7. De opdrachtgever zal deJuristen te alle tijden vrijwaren voor alle aanspraken van derden en ook van de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij dit het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van deJuristen.
  8.8. Alle vorderingsrechten op deJuristen in verband met de door deJuristen verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene (opdrachtgever of derde) bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden, tenzij deze van rechtswege al eerder zijn komen te vervallen.
  8.9. Indien deJuristen door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is deJuristen niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen. deJuristen is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de overmacht langer dan negentig (90) dagen aanhoudt, heeft elke partij het recht om de overeenkomst te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.
 9. Specifieke voorwaarden voor merkregistraties

  9.1. Iedere aanvraag tot de registratie van een merk wordt onderworpen aan een vooronderzoek. In dit vooronderzoek wordt onderzocht of het aan ons kenbaar gemaakte merkteken in aanmerking komt voor registratie en voldoet aan de formele registratievoorwaarden, zoals voldoende onderscheidend vermogen. Bij dit vooronderzoek hanteren wij een ‘no cure no pay’-principe. Indien wij na het vooronderzoek een negatief advies uitbrengen over de inschrijvingsmogelijkheid van een merkteken, worden aan de opdrachtgever geen kosten in rekening gebracht.
  9.2. Bij een positief vooronderzoek, wordt het merk onderworpen aan een uitgebreid merkonderzoek. In dit uitgebreide merkonderzoek wordt onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van het merkteken en het bestaan van identieke en/of soortgelijke merktekens. Hierbij zullen wij – op basis van onze kennis en ervaring – een inschatting maken van de kans van slagen van de merkregistratie. Het onderzoek naar de beschikbaarheid van een merk beperkt zich tot het onderzoeken van merken die in de betreffende merkenregisters zijn ingeschreven en die door de betreffende autoriteiten openbaar zijn gemaakt.
  9.3. Enkel indien wij ervan overtuigd zijn dat er voldoende elementen aanwezig zijn die kunnen leiden tot een succesvolle registratie, zullen wij een positief advies uitbrengen en over gaan tot registratie van het merk. Gelet op het feit dat wij voor een succesvolle merkregistratie afhankelijk zijn van de beoordeling van derde partijen, geeft een positief advies echter geen absolute garanties omtrent het succes van de registratie. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat iedere merkregistratie die wij uitvoeren, steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever is.
  9.4. Indien het uitgebreide merkonderzoek leidt tot een negatief advies, worden enkel de onderzoekskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever toch besluit om – ondanks het negatief advies – de procedure voort te zetten, blijft de opdrachtgever verplicht tot betaling van het gehele bedrag.
  9.5. Wij helpen onze klanten graag herinneren aan de termijnen van bestaande registraties, net als andere handelingen die nodig zijn voor de instandhouding van hun rechten. Wij verschaffen deze dienst geheel vrijblijvend en zijn hiertoe dan ook niet verplicht en evenmin aansprakelijk in geval van een tekortkoming. De opdrachtgever is dus te allen tijde zelf verantwoordelijk voor termijnbewaking.
  9.6. Onze tarieven bevatten alle registratiekosten en eventuele andere mutaties in de bestaande merkenregisters. Wij rekenen vaste administratie- en projectkosten van 50,- euro per merkregistratie.
  9.7. De kosten voor extra classificaties of de kosten voor het voeren van oppositieprocedures zijn niet inbegrepen in onze tarieven. Evenmin zijn de kosten die na indiening van formulieren voor aanvraag/depot kunnen ontstaan wegens publicatie, verlenging, weigering, onderhandelingen met derden, kosten die voortvloeien uit ambtshalve bezwaren of wegens opposities van  derden tegen de aanvrager, inbegrepen in onze tarieven.
 10. Overige bepalingen

  10.1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekking met de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. In geval van een geschil over de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien dit niet succesvol blijkt, zal het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
  10.2. De opdrachtgever geeft deJuristen toestemming om haar handelstekens, zoals handelsnaam, merk of logo, te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten.
  10.3. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Indien één van de bepalingen van deze voorwaarden nietig is verklaard, zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.
  10.4. Het is de opdrachtgever slechts toegestaan haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande toestemming van deJuristen. deJuristen kan zijn rechten of plichten uit de overeenkomst echter zonder toestemming van de opdrachtgever overdragen of uitbesteden aan een moeder-, zuster- of dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij.
  10.5. deJuristen behoudt zich het recht voor om in de toekomst wijzigingen door te voeren in de voorwaarden. Deze vernieuwde voorwaarden zullen uitsluitend worden toegepast op toekomstige opdrachten.Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 23 oktober 2017.