Softwarelicenties & escrow

Licenties

Ontwikkelaar van een mobiele applicatie, website of ERP-omgeving? Jouw software is van rechtswege auteursrechtelijk beschermd, daar hoef je niets voor te doen. Je kan jouw software natuurlijk wel exploiteren door middel van een licentie. Licenties gesloten met een eindgebruiker (onderneming of particulier) worden over het algemeen in de vorm van een EULA (end-user license agreement) gegoten. Mag de licentienemer (gebruiker) de licentie verder verspreiden dan wordt de licentie aangeduid als een resellerovereenkomst. In een licentie wordt vastgelegd wat wel en niet toegestaan is met betrekking tot de verkregen software (Voorbeeld: Mag het programma gekopieerd worden? Met hoeveel gebruikers mag men gelijktijdig het programma gebruiken, enzovoort)

Een licentie kan specifiek voor een bepaalde afnemer geschreven worden (vaak het geval bij maatwerksoftware voor ondernemingen), maar kan ook algemeen geformuleerd worden (zoals bij de meeste standaardsoftware). Afhankelijk van de soort licentie zijn verschillende aspecten van belang. Wij denken graag mee welke voorwaarden met name voor jou van belang zijn.

 

Escrow


Licentiering van maatwerksoftware gaat vaak gepaard met een escrow-overeenkomst. Bij een escrow-overeenkomst wordt de broncode van een bepaald programma in bewaring gegeven bij een onafhankelijke escrow agent. Hiermee wordt voorkomen dat in geval van calamiteiten – zoals het faillissement van de ontwikkelaar – de software na verloop van tijd niet meer gebruikt kan worden. De continuïteit van de software waarop jouw onderneming draait (denk aan software op het gebied van financiën, ERP of HRM) blijft gewaarborgd.

Ook als softwareontwikkelaar biedt het voordelen. Naast het geven van zekerheid aan jouw wederpartij, behoudt jij de controle over jouw intellectuele eigendomsrechten. Jouw broncode wordt enkel gedeeld met de onafhankelijke escrow agent.

De escrow-overeenkomst biedt zekerheid aan gebruiker en ontwikkelaar. Wij helpen je graag bij het reviseren en onderhandelen aangaande escrow-overeenkomsten.

 

Onze diensten:

  • Het onderhandelen over en opstellen en beoordelen van softwarelicenties en escrow-overeenkomsten
  • Juridisch advies over softwarelicenties en open source software

 

Meer in detail

Software wordt auteursrechtelijk beschermd en gelijkgesteld met letterkundige werken in de zin van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde wetenschap en kunst. Overweging 7 van de softwarerichtlijn bepaalt dat onder het begrip ‘computerprogramma’ kan worden verstaan: alle programma’s in gelijk welke vorm, met inbegrip van programma’s die in de apparatuur worden ingebouwd. Het gaat hier dus zowel om BIOS programma’s (ingebouwd door de producent van de computer), als OS software (operating system, zoals Windows, Mac OS X […], Linux), als toepassingsprogramma’s (bijvoorbeeld tekstverwerkers, grafische ontwerpprogramma’s, games, …).

Niet alleen het afgewerkte programma geniet bescherming, ook het voorbereidende ontwerp materiaal (analyses, democode, ontwikkelingsschema’s, …). Uiteraard dient de software een concrete codeopbouw verworven te hebben (of duidelijke stappen daartoe). Net zoals in het auteursrecht wordt geen bescherming geboden aan loutere ideeën (zie daarvoor het i-DEPOT).

De beschermingsvoorwaarde is dan ook tweeledig: het moet gaan om een oorspronkelijk computerprogramma dat beantwoordt aan een eigen intellectuele schepping van de auteur. Wil je meer informatie over wie de precieze eigenaar is (bv. in kader van een arbeidsovereenkomst), welke (exclusieve) rechten er worden toegekend en hoever de bescherming reikt (inzonderheid de beperkingen zoals de reservekopie, observatie en decompilatie), aarzel dan niet om je situatie aan ons voor te leggen.

Een databank is een verzameling van gegevens, die een zelfstandige verzameling uitmaakt, systematisch of methodisch geordend en op elektronische wijze of anderszins toegankelijk. Een databank wordt op twee wijzen beschermd, namelijk via een sui generis recht als via het auteursrecht. De creatie van een databank impliceert vaak een omvangrijke investering. Vragen over de omvang van de bescherming? Laat je zorgvuldig juridisch bijstaan.

Een verzameling van gegevens kan bestaan uit bijvoorbeeld; literaire, muzikale, artistieke of andersoortige werken, prestaties beschermd door het naburig recht, of enig ander materiaal, zoals tekst, geluid, cijfers, beeld of gegevens. De aard van de verzamelde elementen is vrijwel onbelangrijk. De creatie van een databank is vaak een tijdrovend en kostbaar proces. Het databankrecht biedt je een zelfstandige bescherming voor jouw creatie. Wanneer je niet de eigenaar bent van de inhoud van de databank, dien je uiteraard de nodige toestemmingen te hebben verworven.
Rekening houdende met het gemak van reproductie en je gedane investeringen doe je er goed aan jouw investering juridisch zorgvuldig te laten beschermen.