Auteursrecht & media

Artiest, producer, schrijver, regisseur of kunstenaar? Auteursrechten, contracten en portretrechten zijn ook voor jou van belang. Wees op de hoogte van de rechten die jij hebt en hoe deze het beste beschermd en geëxploiteerd kunnen worden. Wij geven je helder advies.

Auteursrechten op jouw werk ontstaan van rechtswege, automatisch dus. Daar hoef je niets voor te doen. Echter kan bewijs leveren dat jij de enige, echte auteur bent van een werk soms lastig zijn. Daarvoor zijn verschillende oplossingen. Enerzijds bestaat de mogelijkheid tot depot van je werk (boek, artikel, wetenschappelijk werk, et cetera) bij een notaris of overheidsdienst. Het depot krijgt een vaste datum door deponering, jij ontvangt een mooi bewijs in handen en hebt een goede nachtrust.

Een andere mogelijkheid is een i-DEPOT. Dit dient ter bescherming van zuivere ideeën of concepten. Gaat het eerder om een kort artikel dan een dik boek, dan biedt een i-DEPOT uitkomst. Jouw registratie krijgt een vaste datum of ‘stempel’, geleverd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Graag vrij van kopzorgen? Samen maken we van jouw originele werk een succesverhaal.

 

Onze diensten

  • Advies aangaande bescherming van auteursrechten en portretrechten
  • Advies over licentiëring of overdracht van intellectuele eigendomsrechten
  • Het opstellen en beoordelen van licentie-, distributie- en managementovereenkomsten, auteurscontracten en gebruiksvoorwaarden
  • Deponeren van jouw werk

 

Meer in detail

Het auteursrecht beschermt elk werk van letterkunde wetenschap of kunst. Het auteursrecht beschermt echter geen ideeën, gedachten, principes, methoden of concepten. Vereist is dat het werk een concrete en originele vorm heeft aangenomen. Vragen met betrekking tot het auteursrecht gaan vaak over wie nu juist het auteursrecht kan claimen (ook bij meervoudige of ondeelbare werken), wat de rechten van de auteur zijn ten aanzien van openbaarmaking, verveelvoudiging, distributie en het verlenen van licenties, hoe zit met de morele rechten (persoonlijkheidsrechten) van de auteur en wat zijn nu de wettelijke uitzonderingen.

Artikel 1 van de Auteurswet bepaalt dat ‘alleen de auteur van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst het recht heeft om het op welke wijze of in welke vorm dan ook zijn werk te (laten) openbaren en te verveelvoudigen.  Enkel werken van letterkunde wetenschap of kunst worden dus door het auteursrecht beschermd. Maar wat is nu een werk? De auteurswet geeft een lijst van werken die voor bescherming in aanmerking komen, maar wat een werk is, is niet beperkt tot wat in deze lijst opgenomen is. Voor een werk is relevant dat het om een oorspronkelijke creatie gaat (en dus niet afgekeken is van een ander) en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het werk moet ook een concrete vorm hebben gekregen, ‘loutere ideeën’ krijgen geen bescherming. In beginsel is het steeds een natuurlijke persoon die het werk heeft gecreëerd. Er zijn echter ook bijzondere regels van toepassing bij anonieme werken, werken gemaakt in kader van een arbeidsovereenkomst of bij (on)deelbare werken door meerdere auteurs. Bovendien kan men contractueel afwijken van sommige bepalingen uit de Auteurswet.

De rechten van een auteur vallen uiteen in twee categorieën: de exploitatierechten en de morele rechten. Onder het exploitatierecht van de auteur valt het openbaar maken en verveelvoudigen van het werk. De auteur heeft daartoe het exclusieve recht wanneer zijn werk kan worden gezien als een werk in de zin van de auteurswet . Dat wil zeggen dat de auteur in principe de enige is die zijn werk mag openbaren en verveelvoudigen, maar deze rechten kunnen wel overgedragen worden. Daarnaast zijn er ook een aantal uitzonderingen zoals het citaatrecht, de privé-kopie, en uitzonderingen voor wetenschappelijke, school- of onderwijsdoeleinden, et cetera. De morele (of persoonlijkheids) rechten van een auteur hebben betrekking op de reputatie van de auteur. Zo heeft de auteur altijd het recht op naamsvermelding en kan hij optreden tegen wijziging of verminking van zijn werk. Morele rechten kunnen, in tegenstelling tot de exploitatierechten, niet overgedragen worden. Wel kan een auteur afstand doen van zijn recht op naamsvermelding en het recht om op te komen tegen wijziging van de titel van het werk. Van het recht zich te verzetten verminking kan de auteur geen afstand doen.

Bij overdracht van auteursrecht (middels een akte) draagt de auteur het recht op openbaring en verveelvoudiging van zijn werk over aan een ander. Maar overdracht wordt vaak als te radicaal beschouwd waardoor men overgaat tot het instellen van auteursrechtlicenties. Deze licenties laten het auteursrecht van de oorspronkelijke auteur ongemoeid, en geven een andere persoon (de licentienemer) bepaalde rechten waardoor hij zelfstandig de door de licentie opgenoemde handelingen kan verrichten. Voor meer informatie of een prijsofferte van op maat gemaakte licenties, neem gerust contact met ons op.

Wanneer men inbreuken vaststelt op zijn of haar auteursrecht, kan de auteursrechthebbende zich daar uiteraard tegen verzetten. Wanneer men constateert dat er zonder toestemming online creaties verspreidt of verhandeld worden, heeft men te maken met piraterij of auteursrechtcriminaliteit. Ook wanneer je als auteur je rechten hebt overgedragen, kun je je nog steeds verzetten tegen handelingen die jouw morele rechten schenden. deJuristen onderzoekt, adviseert en reageert bij piraterij en schendingen van je auteursrechten. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Een webhoster, blogger, forumbeheerder of een andere internet dienstverlener is aansprakelijk voor de inhoud die verschijnt op zijn of haar webspace, onafhankelijk van de vraag of deze inhoud komt van klanten of gebruikers (mits voorwaarden vervuld) of door eigen inbreng. Vaak worden inbreuken op auteursrecht (let op: zelfs hyperlinks naar andere websites kunnen strafrechtelijk gesanctioneerd worden) opgespoord en een notice and takedown procedure geïnitieerd. Deze procedure eist dat de inbreukmakende informatie of bestanden zo snel mogelijk van de webspace worden verwijderd of geblokkeerd. Bij een snelle verwijdering (enkel vereist indien het verzoek rechtmatig is) kan vaak een aansprakelijkheidsvordering vermeden worden. Bij deJuristen kan je zowel terecht voor de initiatie en vertegenwoordiging bij de notice and takedown procedure als voor een rechtmatigheidsonderzoek van een ontvangen notice and takedown verzoek. Contacteer ons voor meer informatie.